Neem contact op

Nieuwe regelgeving verkoop houtkachels en inbouwhaarden voor binnen gebruik vanaf 1 januari 2020

Houtkachel 2020

Koop uw kachel in Duitsland waar al sinds jaar en dag de strengste normen gelden.

Waar de Nederlandse overheid tot nu wegkijkt, deed Duitsland al uitgebreid onderzoek naar de milieueffecten van houtgestookte installaties. In 2010 verscherpte het Duitse Bundesamt voor Milieu middels een wetsherziening de voorschriften voor open haarden, houtkachels en andere kleine particuliere toestellen om de overlast in woonwijken terug te dringen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Op 15 januari 2019 werd bekend gemaakt dat Staatssecretaris Van Veldhoven vanaf 1 januari 2020 strengere ook eisen gaat stellen aan de uitstoot van schadelijke stoffen. De regelgeving die vanaf 2022 (EcoDesign / Lot 20) in de hele EU ingaat, gaat in Nederland al vanaf 1 januari 2020 in.

Koop uw kachel of zonneboiler in Duitsland, bij 123-Kaminofen

Hoe is het in Nederland nu nog geregeld?

1. Houtkachels in Nederland hoeven slechts een CE-markering hebben. Dat is geen keurmerk, maar de fabrikant geeft hiermee aan dat zijn product aan Europese veiligheids- en/of gezondheidsrichtlijnen voldoet. De fabrikant kan metingen en onderzoeken hiervoor eventueel zelf uitvoeren. Tot 2007 bestond er een wettelijk verplicht keurmerk voor de luchtverontreiniging van houtkachels, voorzet- en inzethaarden, uitgevaardigd door het Ministerie van VROM (nu: I & M). Dit keurmerk is echter in 2007 opgeheven.

2. In Nederland mag een houtkachel 10x zoveel koolmonoxide uitstoten dan in Duitsland.

3. Een schoorsteenveger heeft in Nederland geen enkele autoriteit en kan niet ingrijpen bij slecht stookgedrag.

4. Nederland doet niet aan brede publieksvoorlichting, op wat halfslachtige internettips voor ‘verstandig stoken’ na. De Nederlandse overheid erkent de relatie tussen houtrook en kanker, hart- en vaatziekten en luchtwegaandoeningen nog niet.

5. Het ontbreekt in Nederland aan regelgeving en een wettelijk kader om houtrookoverlast adequaat te bestrijden. Nederland houdt wel cijfers bij over het aantal particuliere houtinstallaties en hoeveel hout die samen verstoken, maar die cijfers zijn alleen te vinden in CBS-rapporten over ‘hernieuwbare energie’. Hout stoken betekent in de ogen van de overheid namelijk alleen ‘vermeden CO2-emissie’ en ‘vermeden verbruik van fossiele primaire energie’. Nederland doet niet aan metingen in woonwijken en heeft hiervoor geen modellen.

6. Nederland stelt nog géén eisen aan de fijnstofuitstoot.

7. Nederland stelt heel lage eisen aan het rendement. Open haarden, waarbij 80% van de warmte de schoorsteen uitvliegt, zijn gewoon toegestaan. Officieel conformeert Nederland zich aan de Europese norm van een rendement van minstens 50%.

8. Het RIVM meent dat ‘op basis van het beschikbare onderzoek niet goed is in te schatten in hoeverre houtrook gezondheidseffecten kan veroorzaken’.

De conclusie mag wel luiden dat Nederland ten opzichte van Duitsland hopeloos achterloopt!

Koop uw kachel of zonneboiler in Duitsland, bij 123-Kaminofen

Hoe is het in Duitsland geregeld?

Volgens het Bundesamt voor Milieu in Duitsland moeten de gezondheidsbedreigende emissies door een groot pakket van maatregelen teruggedrongen worden. De nieuwe voorschriften voor houtkachels leveren daar een bijdrage aan, vergelijkbaar met de milieuzones die in sommige Duitse steden gelden voor het verkeer.

Koop uw kachel of zonneboiler in Duitsland, bij 123-Kaminofen

Wat houden die nieuwe bepalingen in Duitsland in?

De uitstoot van houtkachels moet aan vastgestelde grenswaarden voldoen, die zullen worden aangescherpt naarmate de techniek voortschrijdt. Dit wordt door schoorsteenvegers jaarlijks gecontroleerd. Nieuwe houtkachels krijgen een keurmerk voordat zij op de markt mogen komen. Van 4,5 miljoen bestaande particuliere toestellen wordt verlangd dat zij uitgerust worden met een filter of worden ingeruild.

Met ingang van 1 januari 2015 is de tweede fase van de verordening voor particuliere houtstook ingegaan. Dit betekent een aanscherping van de normen van 2010:

1. Voor pelletkachels geldt sinds januari 2015 maximaal 30 mg/m3 fijnstofuitstoot

2. Voor houtkachels maximaal 40 mg/m3

3. Er zijn nu ook rendementseisen van kracht van 70 tot 90 %, al naar gelang het kacheltype

4. Duitsland hanteert het zg. DIN-plus keurmerk. Dit is een van de strengste normstellingen in Europa. Daarom is de benaming DINplus (DIN= Deutsche Industrie Norm) voor het schoonste type kachel gebruikt. Een groter aantal houtkachels en schoorstenen dan voorheen moet bovendien jaarlijks gecontroleerd worden door erkende schoorsteenvegers

5. Wie een nieuwe kachel voorzien van het DIN-plus keurmerk wil kopen, heeft GEEN fijnstoffilter nodig omdat deze aan alle belangrijke normen voldoet.

Koop uw kachel of zonneboiler in Duitsland, bij 123-Kaminofen

Zojuist besteld