123 Kaminofen

Wilt u zekerheid en duidelijkheid... Koop dan uw houtkachel in Duitsland. Al jaren geldt hier een zeer strenge wet- en regelgeving voor houtgestookte installaties.

Waar de Nederlandse overheid wegkijkt, deed Duitsland al uitgebreid onderzoek naar de milieueffecten van houtgestookte installaties. In 2010 verscherpte het Duitse Bundesamt voor Milieu middels een wetsherziening de voorschriften voor open haarden, houtkachels en andere kleine particuliere toestellen om de overlast in woonwijken terug te dringen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Hoe is het in Nederland geregeld?

- Houtkachels in Nederland hoeven slechts een CE-markering hebben. Dat is geen keurmerk, maar de fabrikant geeft hiermee aan dat zijn product aan Europese veiligheids- en/of gezondheidsrichtlijnen voldoet. De fabrikant kan metingen en onderzoeken hiervoor eventueel zelf uitvoeren. Tot 2007 bestond er een wettelijk verplicht keurmerk voor de luchtverontreiniging van houtkachels, voorzet- en inzethaarden, uitgevaardigd door het Ministerie van VROM (nu: I & M). Dit keurmerk is echter in 2007 opgeheven.

- In Nederland mag een houtkachel 10x zoveel koolmonoxide uitstoten dan in Duitsland.

- Een schoorsteenveger heeft in Nederland geen enkele autoriteit en kan niet ingrijpen bij slecht stookgedrag.

- Nederland doet niet aan brede publieksvoorlichting, op wat halfslachtige internettips voor ‘verstandig stoken’ na. De Nederlandse overheid erkent de relatie tussen houtrook en kanker, hart- en vaatziekten en luchtwegaandoeningen nog niet.

- Het ontbreekt in Nederland aan regelgeving en een wettelijk kader om houtrookoverlast adequaat te bestrijden. Nederland houdt wel cijfers bij over het aantal particuliere houtinstallaties en hoeveel hout die samen verstoken, maar die cijfers zijn alleen te vinden in CBS-rapporten over ‘hernieuwbare energie’. Hout stoken betekent in de ogen van de overheid namelijk alleen ‘vermeden CO2-emissie’ en ‘vermeden verbruik van fossiele primaire energie’. Nederland doet niet aan metingen in woonwijken en heeft hiervoor geen modellen.

- Nederland stelt nog géén eisen aan de fijnstofuitstoot.

- Nederland stelt heel lage eisen aan het rendement. Open haarden, waarbij 80% van de warmte de schoorsteen uitvliegt, zijn gewoon toegestaan. Officieel conformeert Nederland zich aan de Europese norm van een rendement van minstens 50%.

- Het RIVM meent dat ‘op basis van het beschikbare onderzoek niet goed is in te schatten in hoeverre houtrook gezondheidseffecten kan veroorzaken’.

divider met pijl.png

De conclusie mag wel luiden dat Nederland ten opzichte van Duitsland hopeloos achterloopt!

Hoe is het in Duitsland geregeld?

Volgens het Bundesamt voor Milieu in Duitsland moeten de gezondheidsbedreigende emissies door een groot pakket van maatregelen teruggedrongen worden. De nieuwe voorschriften voor houtkachels leveren daar een bijdrage aan, vergelijkbaar met de milieuzones die in sommige Duitse steden gelden voor het verkeer.

Wat houden die nieuwe bepalingen in Duitsland in?

- De uitstoot van houtkachels moet aan vastgestelde grenswaarden voldoen, die zullen worden aangescherpt naarmate de techniek voortschrijdt. Dit wordt door schoorsteenvegers jaarlijks gecontroleerd. Voor fijnstof ligt de grens bij 150 mg/m3, voor koolmonoxide bij 4 g/m3. Nieuwe houtkachels krijgen een keurmerk voordat zij op de markt mogen komen. Van 4,5 miljoen bestaande particuliere toestellen wordt verlangd dat zij uitgerust worden met een filter of worden ingeruild.

Met ingang van 1 januari 2015 is de tweede fase van de verordening voor particuliere houtstook ingegaan. Dit betekent een aanscherping van de normen van 2010:

- Voor pelletkachels geldt sinds januari 2015 maximaal 30 mg/m3 fijnstofuitstoot

- Voor houtkachels maximaal 75 mg/m3

- Er zijn nu ook rendementseisen van kracht van 70 tot 90 %, al naar gelang het kacheltype

- Duitsland hanteert het zg. DIN-plus keurmerk. Dit is een van de strengste normstellingen in Europa. Daarom is de benaming DINplus voor het schoonste type kachel gebruikt. Een groter aantal houtkachels en schoorstenen dan voorheen moet bovendien jaarlijks gecontroleerd worden door erkende schoorsteenvegers

- Wie een nieuwe kachel voorzien van het DIN-plus keurmerk wil kopen, heeft geen fijnstoffilter nodig omdat deze aan alle belangrijke normen voldoet

divider met pijl.png

Tips om milieuvriendelijk te stoken!

Droog haardhout... Bij twijfel meten!

- Als de vochtigheid 25% of meer is, verslechtert het verbrandingsproces ernstig. Zelfs met goede houtkachels kunnen de verontreinigende waarden in het uitlaatgas drastisch stijgen, zoals de concentratie van giftig koolmonoxide of fijnstof en roet. En een deel van de energie verdampt om het water dat zich in de brandstof bevindt te verdampen.

- Houtvochtmeters bieden bruikbare oriëntatiewaarden voor houtvocht. 

Eenvoudige modellen zijn al beschikbaar voor circa €30,00!

Haardhout correct opslaan

- Het is belangrijk om haardhout buiten te beschermen tegen regen en natte omstandigheden

- Lucht moet van alle kanten door de stapel heen kunnen stromen

Het aansteken van de kachel

- Verwarm het rookkanaal... Ontstekingshulpmiddelen zoals met was geïmpregneerde ontstekingswol, dun zachthout en slanke stammen zorgen snel voor warmte. Zorg altijd voor een goede luchttoevoer. Zuurstofgebrek veroorzaakt veel vervuilende stoffen bij verbranding